ABOUT BNI MIRACLE

alt text

ABOUT BNI MIRACLE

      BNI Miracle Chapter ก่อตั้งขึ้นในปี 2007 โดยกลุ่มสมาชิกผู้ก่อตั้ง ซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการทำธุรกิจที่สอดคล้องกับคุณค่าหลักขององค์กรเครือข่ายธุรกิจระดับโลกอย่าง BNI ที่มุ่งเน้นการสร้างสายสัมพันธ์ระยะยาวที่นำไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจผ่านการรวมตัวกันของเจ้าของกิจการ ที่มาสร้างและแบ่งปันโอกาสทางธุรกิจให้แก่กันผ่านการตลาดแบบบอกต่อ หรือ Referral Marketing

    ตลอดระยะเวลา 14 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง BNI Miracle Chapter มีสมาชิกที่เป็นเจ้าของกิจการจากหลากหลายอุตสาหกรรมที่ได้ร่วมสร้างและแบ่งปันโอกาสทางธุรกิจให้แก่กัน จนทำให้วันนี้ BNI Miracle Chapter เติบโตขึ้นทั้งในด้านจำนวนสมาชิก และผลลัพธ์ทางธุรกิจที่เพื่อนสมาชิกในกลุ่มสร้างให้แก่กัน ผลลัพธ์เหล่านั้นเกิดขึ้นได้จากคุณค่าหลักของพวกเราที่ยึดมั่นและปฏิบัติต่อกันมาตลอด คือ “การอยู่ร่วมกันด้วยความรักและใส่ใจ”  / “การเป็นตัวจริงในสิ่งที่ทำ การอยู่ร่วมกันด้วยความใส่ใจ และการเป็นผู้ให้ด้วยความรัก”

       ในวันนี้ พวกเรายังคงมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างและขยายโอกาสในการเติบโตให้แก่เจ้าของกิจการที่สนใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแห่งผู้ให้กับ BNI Miracle Chapter  ของเรา

 

BNI Miracle Chapter เปิดโอกาสสำหรับผู้ที่สนใจ
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายนักธุรกิจระดับโลก ที่สร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่กันทั่วโลก